Kaposvár
 
DDRÁH
mai névnap: Viola, Violetta

Akadálymentesítés
SZÍNSÉMA   VÁLTÓ
GYENGÉNLÁTÓKNAK:
(LENYITHATÓ!)
   


K Ö Z K I N C S

 Hírek
· Hírek mobilra
· Hírrovatok (témák)
· Hírarchívum
· Összes hír

 Dokumentumtár
 Közérdekű adatok
 Üvegzseb
 (Kör)jegyzőségek
 Hirdetmények
 Képgaléria
 Linkgyűjtemény
 Fogalomtár
 Sajtófigyelő
 Legnépszerűbbek

 Ügyféltájékoztató
· Ügyfél ABC
· Hatósági ügyintézés
· E-ügyintézés
· Közadatkereső
· Okmányirodák
· Szociális intézmények
· Szociális ellátások
· Nyári tudnivalók diákoknak
 Kapcsolatfelvétel
 Ajánlja a honlapot!

Google keresés
Google
Keresett szöveg
(max. 255 karakter):

www.somogy.gov.hu
Bárhol a weben

Felnőtt oldalak kiszűrése:


Hőtérkép
Hőtérkép

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
SMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Hivatalvezető: Varga Zsolt

Cím: 7400, Kaposvár, Kossuth L. u. 9.
Levélcím: 7401, Kaposvár, Pf. 380.
Telefon: 06 (82) 501-400
Telefax: 06 (82) 501-419
Email: onyf_kaposvar@onyf.hu

TÉRKÉP


Jogi és Igazgatási Osztály

1. A Jogi és Igazgatatási Osztály koordinációs feladatai tekintetében

a) Az Igazgatóság munkaterveinek, beszámolóinak összeállítása, illetőleg elkészítése.

b) Az Igazgatóság feladatterveinek előkészítése (elkészíttetése), a határidők és teljesítések figyelemmel kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek szervezése, a döntések nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése.

c) A megküldött jogszabály-, utasítástervezetek stb. véleményezése, és a szakterületi vélemények összefoglalása.

d) Az ONYF-hez címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, tájékoztatók összeállítása.
e) Az adatvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatok koordinálása, ellenőrzése.

2. A Jogi és Igazgatási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében

a) A nyugellátási szakigazgatással kapcsolatos megtérítési (kártérítési) ügyek intézése, határozatok, végzések kibocsátása.

b)  A baleseti megtérítési feladatok ellátása, a baleseti ellátások megállapítását követően a megtérítési eljárás lefolytatása, határozatok, végzések kibocsátása, méltányossági törlés, fizetési határidő módosítása – döntésre előkészítése és a NYUFIG felé történő továbbítása.

c) A jogalap nélkül felvett ellátások körében megtérítésre, visszafizetésre kötelező határozatok kibocsátása, továbbá fellebbezések másodfokú döntésre történő felterjesztése az ONYF-hez.

d) Az igazgató hatáskörébe tartozó egyes méltányossági ügyek döntésre történő előkészítése és a döntésnek megfelelő határozathozatal.

e) A kivételes nyugellátás-emelés, -megállapítás és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos igazgatói méltányossági jogkör gyakorlásával összefüggő ügyviteli és előkészítő eladatok ellátása az igazgató által meghatározottak szerint.

f) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34. §-a szerinti megállapodások megkötése, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések intézése a régió teljes illetékességi területére vonatkozóan.

g) A közérdekű bejelentések kezelése, panaszok kivizsgálása, minősítése,

h) Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése.

3. A Jogi és Igazgatási Osztály funkcionális feladatai tekintetében

a) A kormánymegbízotti, főigazgatói és igazgatói, szakigazgatási szerv igazgatói utasítások, belső szabályzatok nyilvántartási rendszerének kialakítása, nyilvántartása és figyelemmel kísérése, a központi ügykezelés, a minősített adatkezelés.

b) Felszámolási, végelszámolási, csődeljárási, végrehajtási ügyek intézése.

c) Részvétel az Igazgatóság szabályzatainak, belső utasításainak kidolgozásában.

d) Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények, mulasztások véleményezése, értékelése, büntetőeljárási, szabálysértési feljelentés, fegyelmi és kárfelelősség szempontjából.

e) Az Igazgatóság szakmai ellenőrzési feladattervének előkészítése, a vizsgálat eredménye alapján a feltárt hiányosságok megoldására javaslat készítése, minősített vagy ismétlődő lényeges hibák esetén javaslattétel a felelősségre vonásra.

f) Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése cégbíróságnál.

Igényelbírálási Osztály

1. Az Igényelbírálási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében

a) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (továbbiakban: Tny.) meghatározott nyugellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, hozzátartozói nyugellátások), a Tny. 22/A §-a szerinti nyugdíjnövelés iránti igények elbírálása, döntéshozatal.
b)  A külön jogszabályokban meghatározott nyugellátások (bányász nyugdíj, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, a nők kedvezményes nyugdíja, országgyűlési képviselők öregségi nyugdíja, korengedményes nyugdíj, polgármesterek kedvezményes öregségi nyugdíja és közszolgálati járadéka, rehabilitációs járadék) az egészségkárosodott személyek szociális járadékai (átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka), valamint a rokkantsági járadék iránti igények elbírálása, döntéshozatal.
c) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) szerinti baleseti járadék iránti igények elbírálása, döntéshozatal.
d)  A szolgálati idő elismerési kérelmek elbírálása, döntéshozatal.
e) A LOTUS NOTES rendszerben történő iktatás és kezelés.
f) Tanúmeghallgatási eljárás, valamint a kereseti adatok, a korkedvezményes szolgálati idő, az ellátásra való jogosultság stb. helyszíni vizsgálatának kezdeményezése, a vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal.
g) Korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén az ONYF-től állásfoglalás kérésének kezdeményezése.
h) Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (különös tekintettel a Ket. előírásaira) szükség esetén – hivatalból vagy kérelemre – a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás).
i) Nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése.
k) A fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés módosítása, visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető – a szakmai álláspont közlésével – a fellebbezések továbbítása..

Ellenőrzési Osztály

1. Az Ellenőrzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében

a) A foglalkoztatók, a biztosítottak és egyéb ügyfelek részére tájékoztatás és felvilágosítás megadása, az adatszolgáltatásra kötelezettek instruálása.

2. Az Ellenőrzési Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében

a) A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint a társas vállalkozások (az előtársaságként történő működés időtartamára is) társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése.

b) A megszűnő foglalkoztatók záróellenőrzése.

c) A nyugdíjak, rehabilitációs járadék megállapításához szükséges tisztázatlan szolgálati idő, kereseti adatok helytállóságának vizsgálata.

d) Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, törlésével, béradatok utólagos változtatásával kapcsolatos ügyekben eljárás lefolytatása és javaslattétel.

e) A nyilvántartási osztályokra beérkezett nyilvántartásokban rögzített bér, kereseti, szolgálati idő és egyéb adatok utólagos helyszíni ellenőrzése.

f) Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása.

g) Közérdekű bejelentések, panaszok helyszíni kivizsgálása.

h) Az ellenőrzésekről, valamint a helyszíni eljárások eredményéről jegyzőkönyvek felvétele, hivatalos feljegyzések készítése, határozatok hozatala, a foglalkoztató mulasztása, téves vagy hiányos adatszolgáltatása esetén, illetve megjelenési kötelezettség felróható módon történő megszegése esetén mulasztási bírság kiszabása.

i) A felszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnt foglalkoztatók esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele.

j) Méltányossági kérelmek előkészítése céljából környezettanulmány készítése, előzetes véleményezése.

k) Helyszíni vizsgálat a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázására.

l) Megtérítési, baleseti ügyek helyszíni vizsgálata.

m) Hozzátartozói nyugellátás esetén az együttéléssel kapcsolatos tényállás tisztázása, vizsgálata, erről hivatalos feljegyzés készítése.

o) Meghatározott esetekben okmány érvénytelenítés végrehajtása.

3. Az Ellenőrzési Osztály egyéb feladatai tekintetében

a) Az ellenőrzési szakterülettel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.

Ügyfélszolgálati Osztály

1. Az Ügyfélszolgálati Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében

a) Az orvosszakértői szakhatósági állásfoglalások időszakos felülvizsgálati eljárásának lefolytatása, a vizsgálat eredményétől függő intézkedések megtétele, a NYUFIG és az igénylő értesítése, illetve intézkedés a leszállító, felemelő, megszüntető határozatok meghozataláról.
b) Egyes ellátások továbbfolyósításával kapcsolatos jogszabályban előírt orvosszakértői vélemények beszerzése.
c) Rehabilitációs járadékban részesülők esetén a Munkaügyi Központoktól érkezett megkeresések (állapotrosszabbodás, meghosszabbítás), illetve az ügyfél által kezdeményezett állapotrosszabbodás esetén felülvizsgálati eljárás lefolytatása, ennek eredményéről értesítés.
 
2. Az Ügyfélszolgálati Osztály funkcionális feladatai tekintetében

a) A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre felvilágosítás adása, igénybejelentések felvétele.
b) Nyugellátási ügyekhez szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele, írásba foglalása.
c) Kapcsolattartás és együttműködés az ONYF szervezeti egységeivel, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Intézettel, NAVH-val.
d) Nyugdíjszakmai tájékoztatás, nyugdíjtanácsadás.
e) Az igényelbírálás előkészítése (Kelen elektronikus dosszié nyitása, fénymásolási feladatok ellátása.)
f) Ügykezelési feladatok ellátása: beérkező igénybejelentések, megkeresések NYUGDMEG rendszerben iktatása, nyugdíjügyekben érkező levelek, adatközlések kiosztása, nyugdíjügyiratok irattárazása, a visszaérkező tértivevények kezelése és kiosztása, nyugdíjirattár kezelése, nyugdíjiratok selejtezése.
g) Kísérőjegyzékek elkészítése, döntések továbbítása a NYUFIG-hoz.
h) A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok megválaszolása.

Nyilvántartási Osztály

1. A Nyilvántartási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében

a) A biztosítási idő és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles nyilvántartásának kezelése.

b) A működési terület foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői adatbázisának kezelése.

c) Az esedékes szolgálati idő- és jövedelmi adatközlések átvétele, felülvizsgálata – az ügyfélszolgálattal együttműködve –, a foglalkoztatói adatszolgáltatások teljesítésének nyomon követése.

d) A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás, törlés) megtagadása tárgyában való határozathozatal.

e) Ellenőri megkeresések indítása (cél-, záró-, és utóellenőrzési ügyekben).

f) Hatósági bizonyítványok kiadása.

g) A felszámolók, végelszámolók számára kiadandó igazolásokkal/határozatokkal kapcsolatos feladatok.

3. A Nyilvántartási Osztály egyéb feladatai tekintetében

a) Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, szolgálati idő elismerési kérelmek elbírálásához.

b) Tájékoztatás, igazolás kiadása a biztosítási jogviszonyról nem társadalombiztosítási célra.

c) A nyilvántartási adatokkal összefüggő statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.

Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási osztálya funkcionális feladatai tekintetében
a) A Magyar Államkincstárral kapcsolatos pénzügyi tevékenység keretében az Ellátási Számla kezelése
b) A Tny. 87-88. §-án és az Ebtv. 73. §-án alapuló megtérítési igényekkel kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése és az egyéb kapcsolódó feladatok ellátása
c) NYUFIG lista alapján értesítések küldése a megtérítendő összeg változásáról.
d) A Tbj. 34. §-ának (1); (4); (5) bekezdései szerinti megállapodás folyószámláinak kezelése és a kapcsolódó feladatok ellátása,
e) A Tny. 84-85. § szerinti jogalap nélkül felvett ellátások megtérítésével kapcsolatos feladatok ellátása
f) A Tny. 90. § szerinti késedelmi kamatok érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátása
g) A Tny. 91. § szerinti mulasztási bírságok, eljárási bírság folyószámlájával kapcsolatos feladatok ellátása
h) A Tny. 97. § (4) bek. szerinti költség megtérítésére kötelezettek folyószámláival kapcsolatos feladatok ellátása
i) Egyenlegközlő levelek, igazolások elkészítése, egyeztetések elvégzése az ügyfelekkel, adatszolgáltatás és együttműködés a Jogi szakterülettel
j) Az ellátási szektorhoz tartozó követelésekkel kapcsolatos végrehajtási eljárás kezdeményezése
k) Ellátási bevételek könyvelése
l) Egészségbiztosítási Alapot érintő bevételek beutalása havonta a Nyugdíjbiztosítási Alap Lebonyolítási Számlájára,
m) Postaköltségek kifizetése, nyilvántartása adatszolgáltatás elkészítése
n) NYUFIG felé a Központi Költségvetést érintő jogalap nélküli befizetések utalása
o) Egészségbiztosítási Alapot érintően adatszolgáltatás teljesítése havonta
p) A visszalépő magánnyugdíj-pénztári tagokról nyilvántartás vezetése, az ezzel kapcsolatos pénzügyi teendők ellátása, adatszolgáltatás az ONYF felé
q) A fentiekben meghatározott folyószámlák, nyilvántartások felülvizsgálata
r) A Tbj. 34. §-ának (1) és (4)-(5) bekezdései szerinti megállapodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a NAVH felé
s) Leltár továbbítása az ONYF felé
t) Könyvelés egyeztetése
u) Mérlegjelentés elkészítése
v) Az ellátási szektor könyvelése a MEGAORA rendszerben
w) Főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetések elvégzése az ellátási szektorban
x) A követelések és kötelezettségek leltározása negyedévenként

© Somogy Megyei Kormányhivatal . Minden jog fenntartva.

Közreadva: 2011-04-22 (3222 olvasás)

[ Vissza ]
Content ©

Impresszum | Moderálási elvek | Oldaltérkép | DDRÁH RSS hírcsatornánk | Technikai ajánlás | Adatvédelem
Valid CSS!
Copyright © 2007, Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
Portálunk a PHP-Nuke PHP és SQL alapú web portál rendszeren alapul, mely része a GNU projektnek, szabad szoftver illetve nyílt forrású szoftver.